Poludnica Run - dôležité dokumenty

Aktualizované ku dňu: 17/02/2017

1. Základné informácie o pretekoch Poludnica Run

1.1 Definícia pretekov Poludnica Run

Poludnica Run je horský beh s trasou vedúcou v predhorí Nízkych Tatier, vystupujúci do vysokohorského terénu.

1.2 Organizátor pretekov Poludnica Run

Organizátor pretekov je TATRY ULTRA o.z., IČO: 50522256.

1.3 Účasť na pretekoch Poludnica Run

Právo prihlásiť sa na preteky Poludnica Run má každá osoba, ktorá najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaná v športovom alebo turistickom klube, bez ohľadu na pohlavie, národnosť a štátnu príslušnosť.

Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať extrémne náročnú trasu pretekov Poludnica Run vo vysokohorskom prostredí (podrobné parametre trasy nájdeš na webstránke pretekov).

Účastníci pretekov Poludnica Run budú pred štartom upozornení na to, že sa pohybujú v chránenom prírodnom prostredí a sú povinní dodržiavať príslušné legislatívne normy a ustanovenia Návštevného poriadku NAPANT.

1.4 Podmienky účasti na pretekoch Poludnica Run

Účasť na pretekoch Poludnica Run je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori pretekov Poludnica Run nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

Pretekov Poludnica Run sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

1.) Najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov.

2.) Predpísaným spôsobom sa prihlási na podujatie a uhradí vopred stanovený účastnícky poplatok (pozri webstránku pretekov – sekcia „Registrácia“).

3.) Každý účastník je povinný byť poistený pre termín konania pretekov Poludnica Run vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť. Akceptujeme i platné poistenie Alpenverein.

4.) Prihlásená osoba pri prezentácii vyjadri písomne (svojím podpisom) súhlas so záväzným Prehlásením účastníka Poludnica Run s nasledovným znením (text uvedený kurzívou)

POZOR: tento text si môžeš stiahnuť tu(PDF, 70 kB)


Prehlasujem, že som sa zoznámil s trasou a s pravidlami pretekov Poludnica Run, ktoré sa zaväzujem dodržiavať počas trvania týchto pretekov. Potvrdzujem, že som informovaný(á) o charaktere pretekov Poludnica Run, o bezpečnosti, priebehu pretekov Poludnica Run a ďalších podmienkach pretekov Poludnica Run.

Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na pretekoch Poludnica Run, alebo ohrozila moju bezpečnosť počas trvania týchto pretekov.

Potvrdzujem, že sa zúčastňujem na pretekoch Poludnica Run z vlastnej vôle a na vlastné nebezpečenstvo a som si vedomý(á) dôsledkov spojených so svojou účasťou na pretekoch Poludnica Run. Akceptujem, že organizátori pretekov Poludnica Run nenesú zodpovednosť za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí, ani s cestou a pobytom v mieste konania podujatia. Som si vedomý(á), že nie som oprávnený(á) požadovať od organizátorov pretekov Poludnica Run finančnú náhradu alebo uplatňovať iné nároky v prípade zranenia vzniknutého mojej osobe počas trvania týchto pretekov.

Akceptujem, že organizátori pretekov Poludnica Run nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu mnou spôsobenú počas trvania týchto pretekov tretím osobám na zdraví alebo na majetku.

Som si vedomý(á) toho, že organizátorom pretekov Poludnica Run nebolo uzatvorené žiadne osobitné poistenie pre náhradu škody, ktorá by mohla účastníkovi vzniknúť v súvislosti s účasťou na pretekoch Poludnica Run.

Som si vedomý(á) toho, že organizátor pretekov Poludnica Run si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov Poludnica Run). V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

Som si vedomý(á) toho, že organizátori pretekov Poludnica Run zodpovedajú za povolenie pre využitie miesta určeného k usporiadaniu pretekov Poludnica Run (predovšetkým ide o miesto štartu, miesto cieľa, trasy pretekov Poludnica Run), avšak nenesú zodpovednosť ani neposkytujú záruku za stav trasy pretekov Poludnica Run alebo podmienky konania pretekov Poludnica Run dané napríklad počasím alebo inými nepredvídateľnými okolnosťami.

Zaväzujem sa dodržiavať všetky pokyny organizátorov pretekov Poludnica Run počas trvania týchto pretekov.

Som si vedomý(á) toho, že počas pretekov Poludnica Run sa budem pohybovať v chránenom prírodnom prostredí a som povinný(á) dodržiavať príslušné legislatívne normy a ustanovenia Návštevného poriadku NAPANT.

Súhlasím, aby moja účasť na pretekoch Poludnica Run bola zaznamenaná v audiovizuálnej forme organizátormi pretekov Poludnica Run alebo osobou organizátormi splnomocnenou, pričom súhlasím, aby záznamy alebo fotografie vytvorené pred, počas a po skončení pretekov Poludnica Run na mieste ich konania boli použité organizátormi pretekov Poludnica Run alebo nimi určenou osobou na účel prezentácie pretekov Poludnica Run, a to bez nároku účastníka na odmenu.

Meno účastníka:

Dátum narodenia účastníka:

Podpis účastníka:


5.) Organizátori pretekov Poludnica Run majú právo neumožniť štart na pretekoch Poludnica Run osobe pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

1.5 Počet účastníkov pretekov Poludnica Run

Z dôvodov súvisiacich s ochranou prírody je počet účastníkov pretekov Poludnica Run limitovaný (pozri webstránku pretekov – sekcia „Registrácia“).

2. Propozície Poludnica Run

2.1 Dátum konania pretekov Poludnica Run

Pozri webstránku pretekov alebo Dodatok nižšie.

2.2 Registrácia na preteky Poludnica Run

Podmienkou úspešnej registrácie osoby na preteky Poludnica Run je:

1.) Prihlásiť sa prostredníctvom elektronického formulára (pozri webstránku pretekov – sekcia “Registrácia”).

2.) Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku. Prijatie platby štartovného a stav registrácie sú aktualizované v tomto dokumente (pozri webstránku pretekov – sekcia “Registrácia”).

2.3 Účastnícky poplatok pre preteky Poludnica Run

Výšku účastníckeho poplatku (štartovného) pre preteky Poludnica Run určí organizátor Poludnica Run. Informácia bude zverejnená na webstránke pretekov a taktiež nižšie v Dodatku.

Pre úspešnú registráciu je potrebné štartovný poplatok uhradiť spôsobom, o ktorom budú účastníci informovaní nižšie v Dodatku.

Posledný termín pre prijatie štartovného poplatku je – viď Dodatok nižšie.

V prípade prerušenia alebo zrušenia pretekov Poludnica Run zapríčinených vyššou mocou (a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov Poludnica Run) sa uhradený štartovný poplatok nevracia.

2.4 Zrušenie účasti osoby na pretekoch Poludnica Run

Pre zrušenie účasti registrovanej osoby na pretekoch Poludnica Run je potrebné zaslať e-mail na adresu poludnica.run@gmail.com. E-mail musí obsahovať meno, priezvisko a dátum registrovanej registrovanej osoby.

Vrátenie zaplateného štartovného poplatku je možné iba zaslaním žiadosti e-mailom najneskôr dva týždne pred dňom pretekov.

2.5 Prezentácia účastníkov na pretekoch Poludnica Run

Miesto: pozri webstránku pretekov

Dátum a čas: v deň pretekov, od 07:00 – 08:40 hod.

2.6 Trasa pretekov Poludnica Run

Pozri webstránku pretekov – sekcia “Trať”

2.7 Miesto a čas štartu pretekov Poludnica Run

Miesto: pozri webstránku pretekov

Čas: 09.00 hod. (hromadný štart)

2.8 Kontrolné stanovištia pretekov Poludnica Run a časové limity

Iľanovské sedlo: bez limitu

Za vrátami: najneskôr 2.5 hodiny po štarte

Predná Poludnica: bez limitu

2.9 Cieľ a časový limit pre ukončenie pretekov Poludnica Run

Miesto: pozri webstránku pretekov

Časový limit pre dosiahnutie cieľa pretekov Poludnica Run: najneskôr 5 hodín po štarte

2.10 Pravidlá pretekov Poludnica Run

1.) Účastníci pretekov Poludnica Run musia byť prítomní počas prezentácie účastníkov, ktorá sa koná v deň pretekov – pre presný čas pozri Dodatok nižšie. Počas prezentácie sú všetci účastníci povinní predložiť a.) vytlačené, vyplnené a podpísané Prehlásenie účastníka b.) platné poistenie zasahu HZS na deň pretekov alebo platné poistenie Alpenverein. Účastníkom je odovzdaný identifikačný náramok.

2.) Preteky Poludnica Run úspešne dokončí osoba, ktorá absolvuje celú stanovenú trasu v rámci predpísaných pravidiel v určenom časovom limite a prejde všetkými kontrolnými stanovišťami v rámci ich časových limitov.

3.) Účastník pretekov Poludnica Run je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo zdravotného stavu vyžadujúceho prvú pomoc u iného účastníka týchto pretekov, resp. pomoc v núdzi inému účastníkovi týchto pretekov.

4.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí NAPANT a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

5.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Porušenie tohto pravidla je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

6.) Úmyselné porušovanie trasy pretekov Poludnica Run, skracovanie trasy a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu osoby a zároveň aj dištanc tejto osoby zo všetkých ďalších ročníkov pretekov Poludnica Run.

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie nahlásenia štartovného čísla na kontolných bodoch má za následok diskvalifikáciu.

8.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v cieli, po konzultácii so svedkami.

9.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia. Protest podávajú účastníci pretekov Poludnica Run osobne u organizátora pretekov Poludnica Run.

10.) Organizátor pretekov Poludnica Run si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov (pre kontrolné stanovištia alebo cieľ) a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (napr. v prípade nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad silná búrková činnosť, víchrica, prudká zmena počasia, veterný polom, útok šelmy a podobne), a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov Poludnica Run. V takomto prípade budú účastníci informovaní na kontrolných stanovištiach. V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

11.) Účastník pretekov Poludnica Run je povinný byť obvzlášť opatrný v úsekoch okolo lokality „Za vrátami“, avšak nielen tam, kde može dôjsť ku stretu s lesnou technikou (napr. nákladné autá zvážajúce drevo a pod.). Účastníkom pretekov Poludnica Run odporúčame nepoužívať slúchadlá na ušiach z dôvodu včasnej registrácie približujúceho sa vozidla alebo inej techniky.

Dodatok pre Poludnica Run 2017

Dodatok k propozíciám obsahuje informácie pre konkrétny (aktuálny) ročník pretekov Poludnica Run.

Dátum konania

sobota, 3. jún 2017

Účastnícky limit

cca 200 osôb

Dĺžka trate a prevýšenie

21 km / 1 550 m+

Štartovný poplatok

15 Euro / 1 osoba

Spôsob úhrady poplatku

elektronickým prevodom na bankový účet:
IBAN:
SWIFT/BIC:
variabilný symbol:
do popisu platby uveď svoje: priezvisko a rok narodenia – napr.: Mrkva 1985

Posledný možný termín registrácie

19/05/2017

Posledný možný termín prijatia platby štartovného

19/05/2017

Vyhlásenie víťazov

Vyhlásenie víťazov pretekov Poludnica Run v kategoriach a.) muži absolútne poradie b.)  ženy absolútne poradie prebehne v priestoroch cieľa, v deň pretekov, o 14:00 hod.

Ceny

1. muž (absolútne poradie) – nákupná poukážka Intersport v hodnote 50 Euro
2. muž (absolútne poradie) – nákupná poukážka Intersport v hodnote 30 Euro
3. muž (absolútne poradie) – nákupná poukážka Intersport v hodnote 15 Euro

1. žena (absolútne poradie) – nákupná poukážka notino.sk v hodnote 30 Euro; nákupná poukážka Intersport v hodnote 50 Euro
2. žena (absolútne poradie) – nákupná poukážka notino.sk v hodnote 20 Euro; nákupná poukážka Intersport v hodnote 30 Euro
3. žena (absolútne poradie) – nákupná poukážka notino.sk v hodnote 10 Euro; nákupná poukážka Intersport v hodnote 15 Euro

tombola – 3 hodinový vstup do Wellness Bystrina pre 2 osoby; romantická večera pre 2 osoby v Kolibe Bystrina

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií Poludnica Run a Dodatku.