Poludnica Run
Registrácia

Poludnica Run
všeobecné podmienky

1. Základné informácie o pretekoch Poludnica Run

1.1 Definícia pretekov Poludnica Run

Poludnica Run je horský beh s trasou vedúcou v predhorí Nízkych Tatier, vystupujúci do vysokohorského terénu.

1.2 Organizátor pretekov Poludnica Run

Organizátor pretekov je TATRY ULTRA o.z., IČO: 50522256.

1.3 Účasť na pretekoch Poludnica Run

Právo prihlásiť sa na preteky Poludnica Run má každá osoba, ktorá najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaná v športovom alebo turistickom klube, bez ohľadu na pohlavie, národnosť a štátnu príslušnosť.

Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať extrémne náročnú trasu pretekov Poludnica Run vo vysokohorskom prostredí (podrobné parametre trasy nájdeš na webstránke pretekov). Účastníci pretekov Poludnica Run budú pred štartom upozornení na to, že sa pohybujú v chránenom prírodnom prostredí a sú povinní dodržiavať príslušné legislatívne normy a ustanovenia Návštevného poriadku NAPANT.

1.4 Podmienky účasti na pretekoch Poludnica Run

Účasť na pretekoch Poludnica Run je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori pretekov Poludnica Run nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Pretekov Poludnica Run sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

1. Najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov.

2. Predpísaným spôsobom sa prihlási na podujatie a uhradí vopred stanovený účastnícky poplatok (pozri webstránku pretekov).

3. Každý účastník je povinný byť poistený pre termín konania pretekov Poludnica Run vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť. Akceptujeme i platné poistenie Alpenverein alebo platné členstvo v horolezeckom klube JAMES.

4. Prihlásená osoba súhlasí s Prehlásením účastníka. Tento dokument si môžeš stiahnuť na podstránke Propozície.

5. Organizátori pretekov Poludnica Run majú právo neumožniť štart na pretekoch Poludnica Run osobe pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

1.5 Počet účastníkov pretekov Poludnica Run

Z dôvodov súvisiacich s ochranou prírody je počet účastníkov pretekov Poludnica Run limitovaný na 200 osôb.

1.6 Zrušenie účasti osoby na pretekoch Poludnica Run

Pre zrušenie účasti registrovanej osoby na pretekoch Poludnica Run je potrebné zaslať e-mail na adresu info(zavináč)poludnica.run. E-mail musí obsahovať meno, priezvisko a dátum registrovanej registrovanej osoby. Vrátenie zaplateného štartovného poplatku je možné iba zaslaním žiadosti e-mailom najneskôr dva týždne pred dňom pretekov.

2. Pravidlá podujatia Poludnica Run

1. Účastníci pretekov Poludnica Run musia byť prítomní počas prezentácie účastníkov, ktorá sa koná v deň pretekov. Počas prezentácie sú všetci účastníci povinní predložiť a.) vytlačené, vyplnené a podpísané Prehlásenie účastníka b.) platné poistenie zasahu HZS na deň pretekov c.) platné poistenie Alpenverein alebo platné členstvo v horolezeckom klube JAMES.

2. Preteky Poludnica Run úspešne dokončí osoba, ktorá absolvuje celú stanovenú trasu v rámci predpísaných pravidiel v určenom časovom limite a prejde všetkými kontrolnými stanovišťami v rámci ich časových limitov.

3. Účastník pretekov Poludnica Run je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo zdravotného stavu vyžadujúceho prvú pomoc u iného účastníka týchto pretekov, resp. pomoc v núdzi inému účastníkovi týchto pretekov.

4. Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí NAPANT a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

5. Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby a kontajnery. Porušenie tohto pravidla je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

6. Úmyselné porušovanie trasy pretekov Poludnica Run, skracovanie trasy a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu osoby a zároveň aj dištanc tejto osoby zo všetkých ďalších ročníkov pretekov Poludnica Run.

7. Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie nahlásenia štartovného čísla na kontrolných bodoch má za následok diskvalifikáciu.

8. Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v cieli, po konzultácii so svedkami.

9. Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia. Protest podávajú účastníci pretekov Poludnica Run osobne u organizátora pretekov Poludnica Run.

10. Organizátor pretekov Poludnica Run si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov (pre kontrolné stanovištia alebo cieľ) a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (napr. v prípade nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad silná búrková činnosť, víchrica, prudká zmena počasia, veterný polom, útok šelmy a podobne), a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov Poludnica Run. V takomto prípade budú účastníci informovaní na kontrolných stanovištiach. V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

11. Účastník pretekov Poludnica Run je povinný byť obzvlášť opatrný v úsekoch okolo lokality „Za vrátami“, avšak nielen tam, kde môže dôjsť ku stretu s lesnou technikou (napr. nákladné autá zvážajúce drevo a pod.). Účastníkom pretekov Poludnica Run odporúčame nepoužívať slúchadlá na ušiach z dôvodu včasnej registrácie približujúceho sa vozidla alebo inej techniky.

12. Organizátor podujatia má právo pridať ďalších účastníkov i po ukončení registrácie a naplnení vyhláseného limitu účastníkov.